Zmiana wyświetlania nazwy użytkowników na „Nazwisko , Imię”

Zmiana wyświetlania użytkowników na „Nazwisko, Imię”

1.Na początku musimy zainstalować w PowerShell moduł Azure Active Directory.
2.Najpierw uruchamiamy PowerShell jako administrator komputera,

3.Następnie jeśli nie mamy zainstalowanego modułu AzureAD rozpoczynamy od tego (zostawiamy nieskomentowana komendę w wierszu 5 skryptu).
4.Jeśli mamy już zainstalowany ten moduł zaczynamy od wiersza 8 (czyli możemy skomentować linie 5).
5.Skrypt umieszczamy np. w katalogu c:\skrypty pod nazwą np. ZmianaDisplayName.ps1
6.Wracamy do okna PowerShell i wydając odpowiednie polecenie uruchamiamy skrypt. Podczas wykonywania skryptu będziemy musieli się zalogować jako administrator do naszego Office 365.

7.W trakcie wykonywania skryptu będziemy widzieli wszystkich użytkowników.
8.Po zakończeniu i odczekaniu odpowiedniego czasu (nawet do 48 godzin podobno) będziemy widzieli naszych użytkowników wyświetlanych „Nazwisko, Imię” i łatwiejsze od tej chwili będzie ich wyszukiwanie.

Skrypt PowerShell ’a autorstwa Emila Wasilewskiego
(moderatora najlepszej grupy „facebook’owej” dotyczącej Office’a 365 w szkole – https://www.facebook.com/groups/ms365edupl/)

#autor: Emil Wasilewski
#Logowanie do Azure AD – musi być zainstalowany moduł AzureAD
#jeśli nie jest, użyć polecenia:
Install-Module AzureAD –force
# jeśli jest zaczynamy o tego miejsca
Connect-AzureAD
#Pobieranie obiektów użytkowników i wybieranie tylko istotnych danych (zwiększa wydajność)
$users = Get-AzureADUser -all $True | select GivenName, Surname, DisplayName, UserPrincipalName
#Przejście po każdym elemencie ze zmiennej $users
foreach ($user in $users)
{
#Sprawdzenie, czy wartości Imię lub Nazwisko mają ustawione wartości
if (($user.Surname) -or ($user.GivenName))
{
#Jeśli tak, to:
#Utworzenie nowej nazwy wyświetlanej na podstawie Nazwiska i Imienia
$DisplayName = $user.Surname + ’ ’ + $user.GivenName
$DisplayName
Set-AzureADUser -ObjectId $user.UserPrincipalName -DisplayName $DisplayName
}
#W przeciwnym razie, ustawienie wartości DisplayName na podstawie obecnej nazwy wyświetlanej z użyciem
#ostatniego i pierwszego wyrazu z obecnej wartości DisplayName
else
{
$DisplayName = $user.DisplayName.Split(” „)[-1] + ” ” + $user.DisplayName.Split(” „)[0]
$DisplayName
Set-AzureADUser -ObjectId $user.UserPrincipalName -DisplayName $DisplayName
}
}